Commissies algemeen


Commissie Mensen
Houdt zich actief bezig met werving en begeleiding van nieuwe leden en het volgen van elkaars lief en leed.
Voorheen: ledencommissie.

Commissie Programma
Houdt zich bezig met het invullen en uitvoeren van alle activiteiten die de Lions zelf betreffen. Zorgt voor de invulling van het jaarprogramma v.w.b. de reguliere clubbijeenkomsten. Organiseert evenementen voor de clubleden en, indien gewenst, hun partner. Ook hoort de Interservice tot de taken van deze commissie.
Voorheen: activiteitencommissie / programma- en evenementencommissie.

Commissie Publiciteit
Is verantwoordelijk voor de interne en externe publiciteit. Zij verzorgt het bulletin en onderhoudt de website, onderhoudt wanneer nodig de contacten met de pers en neemt het voortouw bij het opzetten van publiciteit voor onze acties.
Voorheen: bulletincommissie / PR-officer

Commissie Maatschappij
Houdt actief zicht op ontwikkelingen in de samenleving en is pro-actief in het signaleren van behoeftes die er in de samenleving (gaan) ontstaan. Deze commissie kan ook ideeën aandragen voor het programma van de Lionsclub: lezingen en bezoeken. De werkgroep Zorg valt onder deze commissie.
Voorheen (statuten): activiteitencommissie

Commissie Middelen
Is pro-actief in het verzinnen van formats voor acties. Zij kent en ontwikkelt methoden om gelden bij derden los te maken ten behoeve van de door de Werkgroep Maatschappij aangedragen doelen. Daarnaast houdt de werkgroep contact met de Doetinchemse Uitdaging en NL Doet om te bezien waar en wanneer onze “handjes” ingezet kunnen worden. De jaarlijkse wijnactie valt onder deze commissie.
Voorheen (statuten): fundraisingscommissie

Commissie Internationaal
Houdt zich bezig met die activiteiten waarin de landsgrenzen worden overschreden. Daarin vallen dan activiteiten als jumelage, peaceposter en jeugduitwisseling, maar de werkgroep houdt ook zicht op de impulsen die vanuit Oakbrook op ons afkomen. En niets staat ze in de weg om de noden uit andere werelddelen onder onze aandacht te brengen.
Voorheen: jeugdcommissie en jumelagecommissie.

Liontamer
Beheert en verzorgt de clubeigendommen en richt de zaal voor de clubbijeenkomsten in en verzorgt de attenties voor gasten. Dientengevolge is hij de contactpersoon met de exploitant.